Regulamin portalu ESGimpulse.com

Regulamin został stworzony, w celu określenia zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.ESGimpulse.com, prowadzonego przez InsightOut Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. DEFINICJE:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu www.ESGimpulse.com;
 2. Serwis – serwis internetowy www.ESGimpulse.com, dostępny pod wskazanym adresem, w ramach którego Administrator będzie przedstawiał Użytkownikom przykłady działań związanych ze zrównoważonym rozwojem w polskim biznesie, informował o wydarzeniach związanych z ESG oraz prezentował artykuły i informacje prasowe dotyczące zagadnień ESG;
 3. Administrator / Usługodawca – InsightOut Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (02-673) mieszczącą się przy ul. Konstruktorskiej 11;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Polityka prywatności – element składowy Regulaminu, który zawiera sposób zbierania danych od Użytkownika Serwisu, uzyskiwanych w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z Serwisu;
 7. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który będzie zbudowany z newsów na temat ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) oraz o wprowadzanych w serwisie lub w Usługach zmianach;
 8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w Regulaminie, w tym usługę: umieszczania ogłoszeń o pracy na stanowiska dot. ESG;
 9. Powiadomienia Web Push – krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu (desktop i/lub mobilnym) Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach Serwisu i/lub o statusie Usług, świadczonych Użytkownikowi. Powiadomienia Web Push są wyświetlane w przeglądarce Użytkownika, także w czasie, gdy nie przegląda on Serwisu. Wyświetlanie Powiadomień Web Push wymaga zgody Użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać;
 10. Regulamin Świadczenia Usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin Świadczenia Usług wyznacza rodzaje usług, które są świadczone za pośrednictwem Serwisu, warunki oraz reguły korzystania z niego, m.in. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, które są oferowane za jego pośrednictwem;
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2023 poz. 2759 z późniejszymi zmianami);
 13. Treści o Charakterze Terrorystycznym – materiały, których celem rozpowszechniania jest szerzenie przesłania grup terrorystycznych oraz ich zwolenników, w celu radykalizacji i rekrutacji zwolenników, a także w celu ułatwienia działalności terrorystycznej i kierowania nią (szczegółowe określenie Treści o Charakterze Terrorystycznym zostało zawarte w art. 2 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pomocą Serwisu Administrator rozpowszechnia treści, w szczególności informacyjne oraz, na zasadach określonych w Regulaminie bądź na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi, w tym na przykład (o ile taka funkcja jest dostępna w Serwisie) może dodatkowo udostępnić Użytkownikowi komentowanie konkretnych treści dostępnych w Serwisie.
 2. Usługodawca może proponować Użytkownikom wyświetlanie Powiadomień Web Push. Powiadomienia Web Push będą wyświetlane Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
 3. Każdy Użytkownik chcący korzystać z Serwisu, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się oraz zaakceptować treść Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. Przez korzystanie z Usług Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki, również stanowiące o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma konieczności zawierania odrębnej umowy. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, które są określone w Regulaminie oraz zgodnie z Rozporządzeniem RODO i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

III. ZAKAZ SPRZECZNEGO Z PRAWEM KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika Usług i/lub treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.
 2. W szczególności, zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i/lub Usług w celu publicznego rozpowszechniania w internecie Treści o Charakterze Terrorystycznym. Treści o Charakterze Terrorystycznym mogą zostać usunięte lub dostęp do nich może zostać uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 3. Zabronione jest:
  a. korzystanie z Usług w sposób zakłócający ich funkcjonowanie;
  b. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowaniu Usługi;
  c. podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  d. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze pornograficznym;
  e. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia lub dobra osobiste osób trzecich.

IV. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Regulamin oraz Regulamin Świadczenia Usług stanowią integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Usługodawcę. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu Świadczenia Usług. Umowa o świadczenie Usług upoważnia Usługodawcę do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu partnerom, których usługi są w nim zaprezentowane, wyłączenie w celu realizacji Usługi.
 2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4., o którym mowa poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie. Nie ma konieczności składania odrębnych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, który udostępnia Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usług Newslettera jest rozwiązana wraz z momentem złożenia przez Użytkownika Serwisu oświadczenia o rezygnacji z usług, które są mu świadczone. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej bądź przesłana przez e-mail z konta, z którego Użytkownik zarejestrował się w Serwisie, pod rygorem nieważności.

V. USŁUGI

 1. Podstawową funkcjonalnością oferowaną przez Serwis jest możliwość dostępu Użytkownika do materiałów redakcyjnych, prasowych oraz autorskich dotyczących ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).
 2. Za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w poprzednim punkcie, Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony do czasu złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.

VI. NEWSLETTER

 1. Użytkownik ma prawo otrzymywać Newsletter przygotowywany przez Usługodawcę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie.
 2. Za Usługę subskrypcji Newslettera Serwisu nie pobiera opłat. Jest to usługa dostępna dla każdego Użytkownika.
 3. Usługę Newsletter można zamówić przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Serwis. Na e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracyjnym zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji z prośbą o weryfikację swoich danych oraz zakończenie procesu rejestracyjnego. Jeśli nie dojdzie do pozytywnej weryfikacji i wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi potwierdzić rezygnację poprzez poinformowanie Administratora o zrezygnowaniu z Usługi Newlettera.

VII. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Warunki techniczne opisane w niniejszej sekcji dotyczą Serwisu i sposobu korzystania z niego.
 2. Korzystanie z Serwisu (kompatybilność) jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w ust. 3 – 4 poniżej.
 3. W przypadku korzystania poprzez przeglądanie stron internetowych:
  a. Przeglądarka: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa;
  b. Przeglądarka Użytkownika nie może mieć blokady plików serwisowych cookie Administratora.
 4. Konieczne jest połączenie z siecią Internet.
 5. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu oraz Usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych w danym czasie przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, z zastrzeżeniem, że niezbędna jest obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda Użytkownika na używanie plików serwisowych cookies, a zalecana instalacja aktualizacji, dostarczanych przez dostawców przeglądarek. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu czy Usług w przypadku, gdy sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika są inne, niż te zazwyczaj używane do korzystania z danego rodzaju treści, w tym nie spełniają określonych w tej sekcji Regulaminu minimalnych wymagań lub gdy Użytkownik stosuje oprogramowanie ingerujące w wygląd Serwisu, czy Usług dostarczanych przez Administratora. Między innymi stosowanie oprogramowania typu ad blocker może spowodować, że treści dostarczane przez Administratora będą mieć odmienny wygląd lub będą częściowo niewidoczne.

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest InsightOut Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-673) mieszczącą się przy ul. Konstruktorskiej 11.
 2. Jeżeli Usługa obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń.
 3. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z Administratorem na adres e-mail: redakcja@esgimpulse.com lub pisemnie na adres InsightOut Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (02-673) mieszczącą się przy ul. Konstruktorskiej 11 – prosimy dodać dopisek RODO.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności link.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych przyczyn Administrator może na jakiś czas zawiesić dostęp do Serwisu. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu z przyczyn zależnych od innych dostawców usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty, materiały oraz utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Administratora lub podmiotów dostarczających treści.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie do osobistego użytku. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Administratora bądź innego uprawionego podmiotu, pod rygorem nieważności.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług należy składać pisemnie na adres: InsightOut Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (02-673) mieszczącą się przy ul. Konstruktorskiej 11 (z dopiskiem: REKLAMACJA) lub e-mailem na adres redakcja@esgimpulse.com (ze wskazaniem w tytule REKLAMACJA).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika.
 3. Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu oraz Usług, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstaną w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W kontaktach z Użytkownikiem w Serwisie używany jest język polski.

XIII. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.
 2. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu bądź doręczenie wraz z Newsletterem.
 4. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22.03.2024 r.